Main menu

 

Adopce

19 Úno 2016

Jsou páry, kterým se nepoštěstí mít vlastní dítě. A jsou ochotni nabídnout svou rodičovskou náruč dítěti, které by jinak vyrůstalo bez milujících rodičů, za plotem kojeneckého ústavu či dětského domova. Mohou tedy požádat o adopci. V České republice bývá ročně adoptováno (osvojeno) asi 500 dětí.

Adopce, jinými slovy osvojení (z anglického výrazu adoption, neboli přijetí) je nejvyšším typem náhradní rodinné péče. Právní postavení osvojeného dítěte je shodné s postavením dítěte vlastního. Znamená to, že osvojením vzniká mezi dítětem a rodiči stejný poměr, jaký je mezi rodiči a vlastními dětmi. Osvojitelé tedy mají stejnou rodičovskou zodpovědnost jako při výchově vlastního dítěte. Po dokončení osvojení zanikají veškerá práva a povinnosti mezi dítětem a jeho původní rodinou.

kinderwunsch

Adoptované dítě

Aby mohlo být dítě adoptováno, musí splňovat podmínku právního uvolnění. Některé děti je možné osvojit již v kojeneckém a batolecím věku a zdravé. Důležité je, aby byly tzv. právně uvolněné. Právně volné je dítě, kterému je udělen souhlas rodičů, nebo pokud soud rozhodl o rodičovském nezájmu. Právně volné je i dítě, kterému rodiče zemřeli, nebo byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti.

Po adopci (osvojení) získává dítě příjmení osvojitele. U manželů má příjmení určené pro jejich ostatní děti.

Jak začít?

Jestliže se manželé rozhodnou, že chtějí dítě adoptovat, nejprve musí navštívit obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa jejich trvalého bydliště. Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí je sociální pracovnice seznámí s úředním postupem adopce. Jako první musí vyplnit formulář Žádost o zařazení do evidence žadatelů. Tento tiskopis si pár může stáhnout i ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí. Poté musí k žádosti přidat další doklady (doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR, zprávu o zdravotním stavu, údaje o ekonomickém a sociálním poměru rodiny, další potřebné doklady). Žadatelé k žádosti připojí také svůj písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn o nich zjišťovat další potřebné údaje o tom, zda svým způsobem života budou žadatelé zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí. Dále žadatelé souhlasí, že zahájí přípravu k přijetí dítěte do rodiny, což bývá formou kurzu.

Sociální pracovnice z úřadu navštíví přímo domácnost žadatelů, aby provedla sociální šetření. Pár musí vydat pracovnici výpis z evidence rejstříku trestů. Pokud žadatelé splňují veškeré podmínky, postoupí kompletní dokumentaci včetně vyjádření o odborném posouzení příslušnému krajskému úřadu. Příslušný krajský úřad na základě odborného posouzení vydá rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení žadatelů do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Následné rozhodnutí o osvojení vydává soud.

cac165ed-e8d1-4693-b145-69398953f3bc

Jak probíhá odborné posuzování?

U žadatelů se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický a zdravotní stav, bezúhonnost, motivace, která je vede k podání žádosti, předpoklady k výchově dítěte, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. Dále sociální pracovník zjišťuje postoje ostatních členů rodiny k přijetí dítěte. Odborné posouzení obsahuje také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. Toto odborné posuzování je vymezeno zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče

Tyto kurzy zajišťuje příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hl. m. Prahy). Kurzy mají poskytnout budoucím náhradním rodičům potřebné vědomosti o otázkách náhradní rodinné péče. Mají zprostředkovat skutečné informace o situaci a potřebách dítěte žijícího mimo vlastní rodinu a ujasnit si představy o tom, jaké dítě mohou žadatelé do své péče přijmout.

Během příprav před osvojením budou mít budoucí rodiče příležitost setkat se s odborníky z praxe. S nimi budou mít možnost hovořit o všem, co je zajímá. Dále dochází k setkávání s osvojiteli a s pěstouny, kteří již o adoptované děti pečují a mohou předat své zkušenosti a rady s náhradní rodinnou péčí.

Kdo může adoptovat dítě?

Osvojit dítě mohou pouze zletilé fyzické osoby, které jsou schopny zaručit, že adopce bude ku prospěchu dítěte i společnosti. Osvojit dítě si může i osamělá osoba – muž či žena.

Jako společné dítě si mohou osvojit dítě jen manželé. Pokud žijí v nesezdaném svazku jako druh a družka může si dítě osvojit jen jeden z nich.

Mezi osvojiteli a osvojeným dítětem nesmí být příbuzenský vztah v pokolení přímém (tedy prarodiče a vnoučata) nebo vztah sourozenecký. V takových případech se dá využít jiných typů náhradní rodinné péče, hlavně pěstounské péče. Jiné vzdálenější příbuzenské vztahy na překážku nejsou.

S přáním krásného dne

www.mimulo.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

CzechSlovakia